Център за дистанционно обучение

Скъпи приятели!

Hristo Bondzholov

Днес ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” е авторитетен учебен и научен център с национален и международен престиж. С високо квалифицирания си научно-преподавателски състав, с многообразието от университетски специалности, с добре изградената и съвременно обзаведена материално-техническа база той отговаря на нуждите и задачите за преструктуриране на висшето образование в България, които новото време неотменно налага.

Университетът има държавна акредитация за обучение с обща оценка по критериите на критериалната система 9,04 и капацитет 15 000 студенти и докторанти.

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ е първият държавен университет в България със сертификат по международен стандарт за качество БДС EN ISO 9001: 2015

Великотърновският университет поддържа своите традиции и същевременно е отворен за модерните форми, методи и средства във висшето образование. Израз на това отношение е създаването на центъра за дистанционно обучение, който предлага следдипломното обучение по 40 магистърски програми от 9 професионални направления, както и 13 специализации към Центъра за квалификация.

Възможностите за избор при нас са много. Използвайте ги!

 


Центърът за дистанционно обучение към Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” е създаден с решение на Академичния съвет от 28.03.2016 г. като организационно звено от цялостната структура на университета и е наследник на Центъра за образователни технологии, създаден през 2002 г.

Мисията на Центъра е да насочва, координира и осигурява технологично дейността на факултетите в областта на нови технологично-базирани средства и виртуални учебни ресурси за провеждане на дистанционно обучение.

Центърът осъществява и самостоятелна консултантска, развойна и внедрителска дейност. При изпълнение на сложни проекти се кооперира със сродни звена от други университети в страната и чужбина.

Постигането на мисията, целта и задачите на Центъра се осъществява чрез прилагане на виртуална среда за обучение, която отговаря на потребителските очаквания на обучаваните, като пълноценно съчетава световните тенденции с българските и университетските традиции с цел подобряване качеството на предлаганото от ВТУ висше образование, съответстващо на потребностите на обществото.