Център за дистанционно обучение

 

Дистанционно обучение по магистърски програми за бакалаври или магистри в ДРУГО професионално направление

 
Срок на обучение - 3 семестъра
 

***

***

 • Информационни и комуникационни технологии в образованието

 • За кандидати, които са завършили в друго професионално направление с педагогическа правоспособност. Семестриална такса - 660 лв.

 • Педагогика на обучението по технологии и предприемачество 

  За кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления (завършили специалности с базови знания и умения за преподаване на учебни предмети  в СОУ, непритежаващи учителска правоспособност). Семестриална такса - 605 лв.

 • Управление на образованието

  За кандидати, които са бакалаври или магистри, притежаващи педагогическа правоспособност, независимо от специалността. Семестриална такса - 660 лв.

 • Социална педагогика

  За кандидати, които са завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“ друго професионално направление, които НЕ притежават учителска правоспособност. Семестриална такса - 660 лв.

 • Социална педагогика

  За кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления, притежаващи учителска правоспособност, както и кандидатите от специалности Предучилищна и начална училищна педагогика, Предучилищна педагогика и чужд език, Начална училищна педагогика и чужд език, Педагогика, Специална педагогика и други сродни специалности.. Семестриална такса - 660 лв.

 

Срок на обучение - 4 семестъра 

***

 • Етнология

  За бакалаври и магистри в друго професионално направление. Семестриална такса - 715 лв.

***

 • Публична администрация

  За притежаващи степен бакалавър или магистър по други професионални направления. Семестриална такса - 715 лв.

***

 • Финанси

  За притежаващи степен бакалавър или магистър по други професионални направления. Семестриална такса - 715 лв.

 • Бизнес администрация

  За притежаващи степен бакалавър или магистър по други професионални направления. Семестриална такса - 715 лв.

 • Маркетинг

  За притежаващи степен бакалавър или магистър по други професионални направления. Семестриална такса - 715 лв.

 • Счетоводство и контрол

  За притежаващи степен бакалавър или магистър по други професионални направления. Семестриална такса - 715 лв.

 

Подробности за кандидатстването