Център за дистанционно обучение

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Заявление до Ректора на ВТУ (по образец за специалности дистанционно обучение), както и Декларация-съгласие за обработване на лични данни;

* Кандидатите за специалност “УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ” подават заявление (образец за дистанционно обучение по специалността ), като уточняват желание “Учител по...”

2. Копие от дипломата за висше образование и оригинал(за сверяване с копието) или уверение за студентско състояние (за студентите);

* Завършилите чуждестранни университети представят един от посочените документи: удостоверение за признато висше образование от Министерството на образованието и науката или подават заявление за признаване на висшето образование във Великотърновския университет. След решение на Академичния съвет за признато висше образование, придобито в чужбина, те могат да подадат документи за кандидатстване в посочените срокове.

3. Вносна бележка/бордеро за внесена по банковата сметка на ВТУ такса кандидатстване в размер на 30 лв.

Банкова сметка на ВТУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ":

Получател: ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Банка: “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ БАНК” КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО

IBAN: BG 50 BUIN 70013152500016

BIC: BUINBGSF

ПИН : 0799010001 - код за всички специалности на Центъра за квалификация

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

Първи прием (есенен): от 17.09.2018 г. до 9.11.2018 г.

Втори прием (пролетен): от 4.02.2019 г. до 1.03.2019 г.

Документите се подават по един от посочените начини:

● в Центъра за квалификация в учебен корпус 5, бл. В, ет. 2, каб. В201 (северен вход, към хотел “Етър”) от 8.30 до 16.00 часа;

или

● на e-mail-адрес: ck_vtu@abv.bg;

или

● чрез препоръчана поща на адрес:

гр. Велико Търново 5000
ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”,
Учебен корпус 5,
 ул. "Христо Ботев" 19, бл. В, ет. 2, каб. В201
Център за квалификация

Важно! При подаване на документи чрез препоръчана или електронна поща към заявлението се прилагат сканирани копия на дипломата и платежния документ за внесената такса за кандидатстване от 30 лв., заверени «Вярно с оригинала» на всяка страница и положен личен подпис. При записването в Център за квалификация кандидатите представят оригинали на сканираните документи изпратени по ел.поща.

 

КЛАСИРАНЕ

Класирането ще се обявява на страницата на Центъра за квалификация в сайта на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" http://www.uni-vt.bg/bul/?zid=92 и на страницата на Центъра за дистанционно обучение cet-vtu.com.

Първи прием  (есенен): 6.11.2018 г.

Втори прием (пролетен): 5.03.2019 г.

Семестриалната такса за първи семестър се внася по банковата сметка на ВТУ, както следва:

Получател: ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Банка: “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ БАНК” КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО

IBAN: BG 50 BUIN 70013152500016

BIC: BUINBGSF

ПИН : 0799010001 - код за всички специалности на Центъра за квалификация

Банковото бордеро/вносна бележка се представят на инспектор в Центъра за квалификация при записване в посочените срокове.

 

ЗАПИСВАНЕ В ЦЕНТЪРА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ

Записването на специализантите в дистанционна форма на обучение се извършва в Центъра за квалификация в 5-ти уч. корпус, блок В, северен вход (откъм хотел “Етър”), ет. 2, каб. В201 в посочения срок  от 08:30 - 16:00 ч.

Първи прием (есенен): от 7.11.2018 г. до 12.11.2018 г.

Втори прием (пролетен): от 6.03.2019 г. до 11.03.2019 г.

Необходими документи за записване в Център за квалификация:

1. Лична карта (за сверяване на данни);
2. Диплома за завършено висше образование в оригинал (за сверяване), която след записването се връща на специализанта;
3. Вносна бележка/бордеро за внесена такса за І-ви семестър по сметката на ВТУ:

Получател: ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Банка: “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ БАНК” КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО

IBAN: BG 50 BUIN 70013152500016

BIC: BUINBGSF

ПИН : 0799010001 - код за всички специалности на Центъра за квалификация

4. Личен картон на специализанта (получава се от инспектор на Център за квалификация) – 2 екземпляра;
5. Снимки – 2 бр. (за документи)

* Кандидатствалите по електронен път представят при записване и оригинали на пакета документи подадени по ел. поща.

 

РЕГИСТРАЦИЯ В ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Регистрацията на специализантите в системата за дистанционно обучение се извършва от 07 ноември 2018 г. до 12 ноември 2018 г. от 8,30 до 12,00 и от 13,00 до 16,00ч. в каб. 315 на Центъра за дистанционно обучение в Ректората на университета.

Необходими документи за регистрация в ЦДО:

Втори екземпляр на личния картон на специализанта с вписан регистрационен номер, заверен от Центъра за квалификация.

При регистрацията получавате име, парола за достъп до системата и служебен e-mail адрес. 

Втори семестър се заверява при инспектор студентско състояние на Център за квалификация след представяне на банков документ за платена семестриална такса за II-ри семестър.

 


 

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ (СПЕЦИАЛНОСТИ)  

  • Семейно консултиране

За притежаващи образователно-квалификационна степен или за студенти в процес на обучение от професионално направление „Педагогика“ или с професионална квалификация „учител“.

Срок на обучение два семестъра, семестриална такса 400 лв.

  • Организационна психология

За притежаващи образователно-квалификационна степен професионален бакалавър, бакалавър, магистър или за студенти в процес на обучение, независимо от специалността.

Срок на обучение два семестъра, семестриална такса 465 лв.

  • Психология

За притежаващи образователно-квалификационна степен професионален бакалавър, бакалавър, магистър или за студенти в процес на обучение, независимо от специалността.

Срок на обучение два семестъра, семестриална такса 400 лв.

  • Арт терапия и трудотерапия

За притежаващи образователно-квалификационна степен професионален бакалавър, бакалавър и магистър, независимо от специалността.

Срок на обучение два семестъра, семестриална такса 400 лв.

  • Бизнес информационни технологии

Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен професионален бакалавър, бакалавър или магистър, независимо от специалността. Обучаващитe се трябва да могат да работят с компютър на ниво обикновен ползвател и достъп до интернет.

Срок на обучение два семестъра, семестриална такса 400 лв.

  • Информационен мениджмънт

Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен професионален бакалавър, бакалавър или магистър, независимо от специалността. Обучаващитe се трябва да могат да работят с компютър на потребителско ниво и достъп до интернет.

Срок на обучение два семестъра, семестриална такса 400 лв.

  • Учителска правоспособност

За кандидати, притежаващи образователно-квалификационна степен професионален бакалавър, бакалавър, магистър от професионално направление и квалификация, които съгласно Приложение № 1 към чл. 24 на Наредба № 12 от 1.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, обн., ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г. отговарят на условията за придобиване на допълнителна квалификация за следните правоспособности: 1. „учител по информатика и информационни технологии“; 2. „учител по математика“; 3. „учител по история“; 4. „учител по български език и литература“; 5. „учител по английски език“; 6. „учител по немски език“; 7. „учител по френски език“; 8. „учител по икономика“; 9. „учител по изобразително изкуство“

Срок на обучение два семестъра, семестриална такса 500 лв.

  • Управление на образованието

За притежаващи образователно-квалификационна степен или за студенти в процес на обучение от професионално направление „Педагогика“ или с професионална квалификация „учител“.

Срок на обучение два семестъра, семестриална такса 400 лв.

  • Библиотекознание и библиография

За притежаващи образователно-квалификационна степен професионален бакалавър, бакалавър, магистър и за студенти в процес на обучение, независимо от специалността.

Срок на обучение 2 семестъра, семестриална такса 330 лв.

  • Информационна сигурност - НОВО

Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен (ОКС) бакалавър или магистър или да са в процес на придобиване на ОКС.
Завършилите я специализанти придобиват професионална квалификация Длъжностно лице по защита на данните (Data Protection Officer).

Срок на обучение два семестъра, семестриална такса 475 лв.

 


 

При успешно приключване на обучението се издава СВИДЕТЕЛСТВО за допълнителна квалификация към Диплома за ОКС

 

За допълнителна информация

Център за квалификация: тел. (062) 633 652, e-mail: ck_vtu@abv.bg