Център за дистанционно обучение

Директорски съвет на ЦДО

 1. чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Панайотов Буров – Зам.-ректор по учебната дейност
 2. доц. д-р Стоянка Любомирова Георгиева – Лазарова – Директор ЦДО;
 3. гл. ас. д-р Атанас Димитров Марков - Зам. директор – ЦДО;
 4. доц. д-р Лъчезар Иванов Лазаров – Директор УКИЦ;
 5. доц. д-р Недко Ганчев Минчев – Представител на Стопански факултет;
 6. проф. дн Антония Тонева Кръстева – Представител на Педагогически факултет;
 7. доц. д-р Цветанка Любомирова Георгиева-Трифонова – Представител на Факултет Математика и Информатика;
 8. доц. д-р Стефан Пенчев Йорданов – Представител на Исторически факултет;
 9. доц. д-р Иво Ангелов Дочков - – Представител на Философски факултет;
 10. доц. д-р Свилен Милков Тутеков – Представител на Православен богословски факултет;
 11. проф. д-р Антон Веселинов Гецов – Представител на Център за квалификация