Център за дистанционно обучение

Въпроси и отговори

Какви са функциите на Центъра за дистанционно обучение?

Центърът за дистанционно обучение (ЦДО) изпълнява само обслужващи функции – осигурява и подпомага достъпа до системата за дистанционно обучение. ЦДО не е упълномощен да решава въпроси, свързани с учебното съдържание, студентското състояние, консултации и др.

Кой провежда обучението?

Обучението по всяка магистърска програма в дистанционна форма се провежда от факултетите на ВТУ, съгласно утвърдената в университета учебна документация.

Какви материали ми се предоставят след записване в дистанционна форма на обучение?

След записването получавате достъп до всички дисциплини за текущия семестър. Учебните материали са в електронен вид и са публикувани в системата за дистанционно обучение.

Как получавам достъп до материалите за следващ семестър?

Достъп до материалите се предоставя след заплащане на съответната семестриална такса в указания срок. Тези от вас, които са последен семестър трябва да заплатят и такса за явяване на държавен изпит/защита на дипломна работа в размер на половин семестриална такса (не се отнася за специализантите от Центъра за квалификация). Семестриалната такса и таксата за ДИ/ДР да бъдат на два отделни документа. В основание за плащане трябва да фигурират 3 имена на студента, ПИН и ЕГН. Желателно е плащането да се осъществи в клон на банка Алианц.

Важно! – вече НЕ е необходимо да изпращате копие на платежния документ до инспектор! Плащането ще се отчете служебно!

Кога започват изпитите?

Графика за провеждане на семестриални изпити се определя в срок посочен в решение на Академичен съвет за съответната учебна година.

Кой изготвя графика за изпитите?

Графикът се изготвя от съответния факултет по предложение на преподавателите, след което се публикува в системата за дистанционно обучение.

Колко дати се обявяват за всяка дисциплина?

Съгласно Общия правилник на ВТУ за всяка дисциплина се обявяват по две дати (редовна и поправителна) и допълнителна дата за ликвидация, която е през септември.

Необходимо ли е да заявя предварително на коя дата ще се явя на изпит?

Не, не е необходимо ако се явявате на датите от редовната или поправителната сесии посочени в графика за изпити. В случаите, в който се явявате на изпит с индивидуален протокол трябва да заявите това, чрез подаване на молба към факултета.

Къде се провеждат изпитите?

Изпитите се провеждат в залите на съответния факултет на ВТУ, съгласно изготвения график.

Как протича изпитът по дадена дисциплина?

Изпитите в дистанционна форма се провеждат по ред определен от съответния преподавател.

Какво означава задължителна, избираема и факултативна дисциплина?

Според Наредбата за държавните изисквания за придобиване на Висше образование на образователно-квалификационните степени "Бакалавър", "Магистър" и "Специалист":

Обучението по всяка специалност се извършва по учебен план, който включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.

Задължителните учебни дисциплини осигуряват фундаментална подготовка по избраната широкопрофилна специалност от професионалното направление.

Избираемите учебни дисциплини осигуряват специфични знания и компетентности от областта на специалността.

Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите.

Заплаща ли се явяването на поправка или ликвидация?

Не. Явяването на редовна, поправителна и ликвидационна сесия не се заплаща.

Към кого да се обърна по въпроси, свързани със студентското ми състояние?

Всички въпроси, свързани със студентско състояние (прекъсване на обучението, сливане на семестри, обучение по индивидуален план, признаване на изпити, изпит с индивидуален протокол и др.), следва да бъдат отнесени към инспектор от Център за административно обслужване на студенти (Фронт офиси). По телефона можете да се свързвате с инспектор по Ваш избор от трите Фронт офиса. Телефонните номера на можете да откриете в меню „Контакти > Фронт офис“.

Студентите в дистанционна форма на обучение могат да подават молби и заявления по имейл към инспектора, който условно отговаря за тяхната специалност. Данните на инспектора може да намерите в меню „Контакти > Инспектор“.

В сайта на дистанционно обучение (www.cet-vtu.com) има вход за достъп до университетската система www.uni-vt.bg чрез бутон Вход в е-студент .Вход в Е-студент

След въвеждане на ПИН и парола (вашето ЕГН) може да получите достъп до всички резолирани документи (Заявление, Уверение и т.н.).

При необходимост инспектора може да издаде Уверение и да го изпрати по куриер за сметка на студента.

Обучаващите се в Центъра за квалификация се обръщат съм инспектора си.

Към кого да се обърна при въпроси, свързани с учебното съдържание (лекции, конспекти, допълнителни материали)?

Всички въпроси, свързани с учебното съдържание на конкретните дисциплини, следва да бъдат отнесени към съответния преподавател или ръководител на магистърската програма. Информация за ръководител програма може да откриете в меню „Контакти > Ръководител програма“.

Към кого да се обърна при проблеми, свързани със системата за дистанционно обучение?

Всички проблеми при използване на системата за дистанционно обучение: отказан достъп до системата, грешки в системата, неработещ e-mail и др., следва да бъдат отнесени към експертите в Центъра за дистанционно обучение.

Какво да направя, ако някоя от страниците на системата за дистанционно обучение не се отваря?

Системата за дистанционно обучение непрекъснато се актуализира, поради това е възможно временно прекъсване на достъпа до някои нейни страници. При възникване на такъв проблем можете да предприемете следните действия:

1. Натиснете бутона Refresh на браузъра (или клавиш F5).

2. Изчистете Cache-a на браузъра и отново натиснете бутона Refresh на браузъра или клавиш F5. (виж Как да изчистя Cache-a на браузъра?)

3. Изпратете e-mail с описание на грешката на programmers@cet-vtu.com.

4. Позвънете на тел. 062/618 340.

Как да изчистя Cache-a на браузъра?

При Internet explorer:

1. От менюто Tools, избираме Internet options;

2. В новия прозорец на Internet options натискаме бутона Delete Cookies, и след това бутона Clear History и накрая OK;

3. Натискаме бутона Refresh на браузъра или клавиш F5.

При Mozilla Firefox:

1. От менюто Tools, избираме Options;

2. В новия прозорец на Options отиваме на подпрозорец Privacy, където при вметната отметка за предварително запитване (Ask me before clearing private data) от браузъра натискаме бурона Clear Now.

3. В новият прозорец Clear Private Data, отмятаме Browsing History, Cache, Cookies и натискаме бутона Clear Private Data Now;

4. Натискаме бутона OK на прозореца Options.

5. Натискаме бутона Refresh на браузъра или клавиш F5.

При Google chrome

1. Отворете Google Chrome на компютъра си.

2. В лентата с инструменти на браузъра кликнете горе вдясно върху бутона „Още“ (Customize and Control) .

3. Изберете опцията Настройки (Settings).

4. Кликнете върху Разширени (Advanced).

5. Под „Поверителност и сигурност“ (Privacy and security) кликнете върху „Изчистване на данните за сърфирането“ (Clear browsing data)

6. В полето „Изчистване на данните за сърфирането“ поставете отметка в квадратчетата за „Бисквитки“ (Cookies and other site data) и Кеширани изображения и файлове (Cached images and files).

7. Използвайте менюто в горната част, за да изберете периода (Time range), за които искате да изтриете данните. Изберете (All time), ако желаете да изтриете всичко.

8. Потвърдете, като кликнете върху Изчистване на данни (Clear data).

Защо не мога да вляза с потребителското име и паролата в системата за дистанционно обучение?

Системата различава главни и малки букви. Въведете името и паролата, така както са ви предоставени при записването. Проверете дали не пишете на кирилица или дали не е натиснат бутона CapsLock.

Какво да правя при забравена парола?

Обадете се на телефоните в Центъра за дистанционно обучение.

Защо се връщат e-mail съобщения, изпратени до преподавател, инспектор или служител на ЦДО?

E-mail адресите трябва да бъдат изписани, точно така както са ви предоставени, при спазване на главни и малки букви.

Защо получавам имейл със заглавие Successful Mail Delivery Report?

При писане на нов имейл и даване на отметка на Нотификация при доставка получавате писмо, че имейла Ви е изпратен успешно. Този имейл има само информативен характер.